Tagarchief | waarden

Ben jij al gaande met je transformatie?

transformIn het dynamische netwerk van ondernemers, bestuurders, managers, verkopers, leidinggevenden, docenten, professionals… waarin ik werk, spelen verkooptechnieken, leiderschapstechnieken, communicatietechnieken en het immense arsenaal aan slimmigheidjes en trucs, nagenoeg geen rol van betekenis meer als succesbepalende factor.

De verwachtingen van de mensen die de samenleving vormen waar we vanuit onszelf in leven en vanuit ons vak in werken, zijn aan het veranderen. Professioneel werken begint op veel plaatsen en bij veel professionals meer dan ooit oprecht mensenwerk te worden… gelukkig!

Zingeving en duurzame waarde
Gaandeweg is het inzicht ontstaan, dat professioneel effectief, klantgericht en succesvol handelen mensenwerk is; het gaat om zingeving, waarbij zowel de leidinggevende vanuit de binnenkant van de organisatie en de verkoper vanuit de buitenkant bijdragen om duurzame waarde toe te voegen aan de ander met wie wordt samengewerkt en met wie men graag wil samenwerken. Het als het ware in je houding én gedrag uiting geven aan de getransformeerde grondhouding:

What’s in for me?
is getransformeerd naar…
What’s in me for you?

Het tot stand brengen van waarde en het waarlijk leggen van verbinding vanuit de juiste intentie en energie. Het gaat niet meer primair om de taak, order, omzet of de opdracht, het gaat nu om de samenwerking, waarbij de mens in zijn functie bepalend is.

Eindelijk… de mens centraal
Het is de mens, in de vorm van de holistisch ontwikkelde mensgerichte persoonlijkheid, die het verschil maakt in het wel of juist niet willen samenwerken. Dit betekent, dat de wereld van het samenwerken, alsmaar authentieker, transparanter en volwassener wordt.
Kennis, kunde en vaardigheid spelen daarin nog steeds een belangrijke rol, maar het is de hoofdrol kwijtgeraakt; het doet dienst als de noodzakelijke onderlegger van dat, wat persoonlijkheid en werkelijk contact heet.

De volwassen wordende mens
Ik richt me daarom tijdens het trainen en coachen al jaren niet meer primair op het overdragen van kennis en kunde, want dat zegt louter iets over de ‘buitenkant’, terwijl de ‘buitenkant’ altijd ontstaat en de kracht meekrijgt vanuit de ‘binnenkant’.

Ik richt me bewust op de volwassen wordende mens, die vorm en inhoud geeft aan de functie…
De mens als ondernemer, directeur, leider, verkoper, manager, docent, professional, is de mens die op basis van zijn eigen unieke talenten, kennis, kunde, normen, waarden en drijfveren, uiting geeft aan dat, wat hij het liefste doet en moeiteloos ook het beste kan.

Dit nodigt uit tot het stellen van o.a. de volgende vraag:

Beste leidinggevende,
op welke wijze bouw jij bewust en aandachtig aan jezelf en je maturiteit, in het belang van de duurzame ontwikkeling van de ander met wie je samenwerkt?

Beste verkoper, accountmanager,
op welke wijze bouw jij bewust en aandachtig aan jezelf en je maturiteit en richt jij je in je verkoopgesprekken op de duurzame bouw van een trouwe relatie vanuit jouw persoonlijkheid in plaats vanuit je product?

Hans Oelen

Palaver-trainingen

Leiderschap en visie

Leiderschap gaat niet over controle over mensen, maar over de zorg voor mensen.
Het gaat er juist om, een hulpmiddel te zijn voor je mensen, ze te ondersteunen en de gewenste voorwaarden te scheppen,
waarmee je mensen de gelegenheid krijgen hun eigen ‘levensverhaal’ te schrijven… en dat is geen sinecure!

Leiderschap is ook vooral niet de baas (willen) zijn, maar er zijn voor je mensen en samen met hen een gemeenschap op te bouwen binnen het werk.

Leiderschap is nadrukkelijk een keus… en geen positie.
Het nodigt niet uit tot territoriumdrift, maar het vraagt om het loslaten van je ego en het naar boven brengen van je beste authentieke zelf.

Leiderschap is ook geen peptalk, maar het creëren van een inspirerende en motiverende omgeving waarin je mensen met optimaal gebruik van hun unieke kennis, kunde en persoonlijke talenten optimaal hun werk kunnen doen. Betekenis en zin kunnen geven aan hun werk.

Leiderschap is, net als het leven zelf, vooral een kwestie van aandacht voor- en oprechte interesse in je mensen. Deze vorm van leiderschap werkt in elke organisatie. Het is met nadruk niet soft, want het werkt, maar…, het is allesbehalve de gemakkelijkste en eenvoudigste weg… integendeel!!

De basis van leiderschap is karakter en visie
Groei, zelfmanagement en werk zijn de pijlers voor leiderschap. Investeren in jezelf. Het gaat om het ZIJN, je karakter en je drijfveren, wie je bent als mens.
Dat kan zich alleen manifesteren in je gedrag. Zijn en gedrag zijn dus de grondvesten van succesvol leiderschap.

Kenmerken van een leider:
Als leider ben je:
Authentiek.
Dit betekent allereerst dat je jezelf moet leren kennen voordat je jezelf kunt zijn. Authenticiteit komt namelijk uit je diepste, waarste zelf en vereist diepgaand onderzoek vanuit de vraag: Wie ben ik?

Sterk door een kwetsbare opstelling.
Je stelt je kwetsbaar op. Dit betekent dat je eerlijk en open bent over je twijfels, je angsten, onzekerheden en bedenkingen over iets of iemand. Je geeft je fouten openlijk toe, met name tegenover je medewerkers.
Het paradoxale is dat hier veel moed voor nodig is, omdat je de oude opvatting over controle los moet kunnen laten. Neem maar eens voorgoed afstand van de illusie, dat je greep moet hebben op zaken in een Westerse prestatiemaatschappij waarin je bent geconditioneerd om niet kwetsbaar en niet authentiek te zijn. Kwetsbaarheid heeft een dimensie van inlevingsvermogen, de vaardigheid om jezelf in een ander te verplaatsen en de wereld vanuit het perspectief van de ander te bekijken.

Ontvankelijk.
Je neemt niet zonder meer andermans ideeën aan, maar aanvaardt ze wel als waardevol om te bespreken.
Je richt je daarbij altijd op het idee en niet op degene die het idee inbrengt.

Aanwezig.
Je richt je op het hier en nu als startpunt voor de toekomst en je bent op elk moment volledig beschikbaar voor jezelf en voor je mensen. Je integreert hiermee al je waarden in alles wat je doet.

Nuttig.
Je bent nuttig omdat je dienstbaar bent aan je mensen.
Een primaire functie van een leider, is dat je ervoor zorgt dat je mensen de middelen hebben om optimaal hun werk te doen.

Visie
De drie aspecten van visie
De visie van een afdeling, als onderdeel van de visie van de onderneming dient te worden gezien als iets waarin drie verwante, maar afzonderlijke aspecten samenvloeien, namelijk het doel, de missie en de waarden.

Doel:
Het doel is altijd het antwoord op de vraag:

“Waarom zijn we hier?”
Voor de beeldvorming, winst maken kan nooit een doel zijn, het is een manier om het doel te realiseren. Het antwoord op de vraag moet altijd zo geformuleerd zijn, dat het mensen helpt hun eigen betrokkenheid te definiëren en hun eigen betekenis op één lijn te krijgen met de betekenis van de onderneming.

Missie:
Dit wordt duidelijk wanneer het antwoord op de vraag wordt gegeven:

“Wat doen we om onze betekenis te realiseren?”
De missie kan om allerlei redenen veranderen, maar de betekenis verandert zelden of nooit.

Waarden:
Waarden zijn het antwoord op de vraag:

“Hoe verhouden we ons tot elkaar, terwijl we onze missie uitvoeren, om ons doel te verwezenlijken?”

De waarden binnen de organisatie komen voort uit de mensen, maar in eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de leider, om de ontwikkeling van waarden te leiden tot een gedragskader dat gunstig is voor de organisatie en haar mensen.
Een leider onderzoekt daarom zijn waarden door zich af te vragen:

“Ik wil werken in een organisatie die waarde hecht aan ….
en met mensen die waarden hechten aan ….”

De aspecten van visie, doel, missie en waarden gelden voor de organisatie, maar ook voor de persoonlijke visie.
Als leider vorm je dus ook jouw persoonlijke visie door antwoorden te vinden op de vragen:

1. Wat is mijn betekenis op deze wereld, in dit leven, in dit beroep, in deze baan?

2. Wat is nodig om mijn missie uit te voeren, om mijn betekenis te realiseren?

3. Hoe wil ik zijn, me gedragen en hoe wil ik mijn waarden uitdragen tegenover anderen, terwijl ik mijn missie uitvoer
om mijn betekenis te verwezenlijken?

Wanneer je als leider dit concept van visie beheerst, dan ben je in staat je mensen te helpen hun persoonlijke visie te ontwikkelen en zich steeds verder te ontwikkelen.
De mate waarin je persoonlijke visie samenvloeit en op één lijn komt met de visie van de afdeling en/of de totale organisatie, dan raak je een cruciale factor van succes.

En bovenal… als leider ben je natuurlijk pas succesvol,
wanneer je medewerkers dat zijn!

Hans Oelen
Succescoach

%d bloggers liken dit: